logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat Polkowicki
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiat Polkowicki
minus Dane o powiecie
minus Statut Powiatu
plus Herb i Flaga Powiatu
plus Majatek
plus Budżet Powiatu Polkowickiego
plus Sprawozdania budżetowe
plus Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego
plus Zbiór aktów prawa miejscowego
plus Obwieszczenia tekstów jednolitych uchwał
 Władze Powiatu Polkowickiego
plus Rada Powiatu w Polkowicach - III kadencja 2006-2010
plus Rada Powiatu Polkowickiego - IV kadencja 2010-2014
plus Rada Powiatu Polkowickiego - V kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz i Skarbnik
plus Zarząd Powiatu Polkowickiego
plus Zasady przygotowywania uchwał
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
 Starostwo Powiatowe
minus kontakt
minus Godziny pracy urzędu
minus Regulamin Organizacyjny
minus Podział kompetencji
plus Wydziały, działy i samodzielne stanowiska pracy
minus Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków
 Co i jak załatwić w urzędzie
plus Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa
plus Wydział Komunikacji
plus Wydział Organizacyjno-Administracyjny
plus Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
plus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
plus Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
 Jednostki organizacyjne
minus Uchwała Nr 160/2/2014 zatwierdzająca wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Polkowickiego
plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
plus Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
plus Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie
plus Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
plus Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
plus Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
plus Zespół Szkół w Chocianowie
plus Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" w Polkowicach
plus Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna "Perspektywa" w Polkowicach
plus Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach
 Kontrole
plus Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie
plus Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych powiatu
 Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe Radnych IV kadencji
plus Oświadczenia majątkowe 2011
plus Oświadczenia majątkowe 2012
plus Oświadczenia majątkowe 2013
plus Oświadczenie majątkowe 2014
plus oświadczenia majątkowe Radnych V kadencji
plus Oświadczenia majątkowe 2015
 Programy
minus Strategia Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2008-2015
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polkowickiego na lata 2007-2015
minus Program Pomocy Rodzinie i Dziecku
minus Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Polkowickiego na lata 2008-2010
minus "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2015"
minus Program ochrony środowiska dla Powiatu Polkowickiego na lata 2004-2011
minus Program Poszanowania Energii i Wspierania Wykorzystania Źródeł Odnawialnych na lata 2009 - 2015 dla Powiatu Polkowickiego
minus Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego na lata 2009 - 2015
minus Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polkowickiego za lata 2007 - 2009
plus Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polkowickim
minus Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie"
plus Program ochrony środkowiska dla Powiatu Polkowickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.
plus Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016
plus Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
minus Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
minus Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Polkowickim na lata 2013-2015
minus Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
plus Program ochrony środowiska dla powiatu polkowickiego na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r.
 Organizacje pozarządowe
minus Mapa aktywności
minus Program Współpracy Powiatu Polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
plus Konkursy
minus Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Polkowickiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
minus projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.
minus Program współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
plus Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego
minus OGŁOSZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 13 października 2015 r. zmieniające ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
plus Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
 Zamówienia publiczne
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Polkowicach
plus Ogłoszenia przetargów do 30.000 euro
plus Ogłoszenia przetargów powyżej 30.000 euro
plus Wyniki przetargów
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum wyników przetargów
 Wybory samorządowe
plus Wybory 2014
minus USŁUGI POLEGAJĄCE NA SPORZĄDZENIU OPERATÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZLECANYCH DO WYKONANIA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH
 Nieodpłatna pomoc prawna
minus Harmonogram
minus Zakres pomocy prawnej
minus Edukacja
 Pozostałe informacje
plus Ogłoszenia
plus Archiwum ogłoszeń
plus Konkursy
plus Dyżury aptek
minus POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII
plus Działania lobbingowe
 Sposób udostępniania informacji
minus opis
minus ustawa o dostępie do informacji publicznej
minus uzyskanie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
minus wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Usługi pozwalające na komunikowanie się
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
plus Aktualne nabory
minus Nabory w toku
plus Wyniki naborów
plus Archiwum naborów
 e-Urząd
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Redakcja
minus Kontakt
 Scalenia
plus Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne, gmina Chocianów, w ramach PROW 2007-2013
plus Scalenie gruntów wsi Koźlice, gmina Gaworzyce, w ramach PROW 2007-2013
 Weryfikacja podpisu elektronicznego
minus Weryfikacja podpisu elektronicznego
 Zgłoszenia budowy
minus Zgłoszenia nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 19a, ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane
 Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Ogólne informacje
plus Ogłoszenia
A A A


JESTEŚ NA ARCHIWALNEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W POLKOWICACH.

AKTUALNY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM:

WWW.BIP.POWIATPOLKOWICKI.PL

 

 

 

 

UWAGA! Serwis ten używa plików cookies. Zapoznaj się z POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

corner   corner